« : 2020 »

بهترین چهره پردازی / آرایش مو

برنده جایزه
Bombshell

بهترین فیلم اول یک کارگردان، نویسنده یا تهیه کننده بریتانیایی

برنده جایزه
Mark Jenkin

بهترین انیمیشن کوتاه بریتانیایی

برنده جایزه
Grandad was a romantic.